3ماه آموزش دوره ای تئوری در ساری – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری