کوبیده مخصوص (100گرمی) در کبابی معیل – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری