کوبیده آبگوشت در کبابی معیل – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری