کت صورتی در پاساژ الهیه ساری – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری