کته کباب مخصوص در رستوران دریایی ساردین – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری