کباب کوبیده مجلسی – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری