کارواش در محل آن واش در ساری – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری