هزینه اجرت باز و بست دستگاه – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری