لیزر بیکینی در مرکز صیادیان – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری