قیمه با برنج در رستوران دریایی ساردین – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری