فروش باند 6970F در فرح آباد – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری