عقد در فضای باز در ساری – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری