سم پاشی بهداشتی علیه سوسری آلمانی – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری