دوره مخصوص کارمندان و کارجویان در شفاف رایانه – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری