خوراک کباب کاسه ای (اردبیلی) در رستوران دریایی ساردین – ساری بن: سایت تخفیف و خرید گروهی در ساری